Notulen ALV: 9 april 2017

Notulen Algemene Ledenvergadering 09 april 2017
ALV van ATV Kweeklust
11.00-13.00 uur in de kantine.

 

Notulen ALV

Aanwezige bestuursleden
Léon Anink (voorzitter, tuin 82), Dolf Engels (alg. bestuurslid, tuin 73), Marianne Eichholtz (secretaris, tuin 75), Cock Esseboom (alg. bestuurslid, tuin 55), Emile Janssens (alg.bestuurslid, tuin 47) en Hans Verdonk (penningmeester, tuin 73).
Aanwezige leden: In totaal 31 leden zijn volgens de presentielijst aanwezig.
Afwezig met kennisgeving: 4 leden

 

Wetenswaardigheden

  • Vorig jaar is een enquete gehouden over het vergadertijdstip van de ALV in verband met kerkgang van leden. Behalve alle leden van het bestuur hebben slechts 4 tuinleden gereageerd…
  • De statuten van de tuinvereniging moeten worden aangepast als het beheer van de RBvV naar AVVN overgegaat; een paar leden gevraagd voor de denktank die zich hierover gaat buigen.( Inmiddels zijn er 5 vrijwilligers)
  • Je weet nooit wanneer er een ambulance langskomt: dus houdt de paden vrij van karren en fietsen!
  • Je kunt de AED (=reanimeer-toestel) zelf gebruiken, het apparaat geeft hardop instructie wat je moet doen. Je kunt ook 112 bellen, dan word je telefonisch begeleid.
  • Léon Anink is afgetreden als voorzitter, terwijl zich geen opvolger heeft gemeld: wie o wie …

 

1 Opening door voorzitter
Voorzitter Léon Anink opent om 11:10 uur de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom; het is prettig de betrokkenheid van de leden bij onze vereniging te ervaren. Als het oudste tuinlid, Bram in ‘t Hout, enigszins verlaat binnenkomt, wordt hij met gejuich begroet.

2 Ingekomen stukken
Mail met vraag over Wifi mogelijkheden en Leonidas-schaatsbaan overlast

3 Mededelingen
Het bestuur heeft nogmaals gekeken naar de mogelijkheid om wifi aan te leggen op het park; de aanlegkosten worden geraamd op €17.000 waar de abonnementskosten nog bijkomen. Het is technisch niet mogelijk om deze kosten alleen op de gebruikers te verhalen, dus ook degenen die geen gebruik van wifi maken, betalen mee. Het is ook de vraag of deze investering rendabel is, ook gelet op de nieuwe technische ontwikkelingen, G5, G6 enz.
Er is weliswaar sprake geweest van verhuizing van de Schaatsbaan naar een andere locatie, maar dit is voorlopig van tafel. Komend seizoen komt de Schaatsbaan toch weer op de oude plek naast de Kweeklust.

Er is overleg geweest met Leonidas en gemeente over het zomerevenement Springvallei. De organisatie heeft allerlei wijzigingen beloofd waardoor wij minder hinder zouden ondervinden: feestelijkheden aan de andere kant van het gebouw, speakers worden gericht op woonwijk, geluid kan niet harder gezet worden dan 93dB. Echter: het evenement zal dit jaar 3 i.p.v. 2 weken duren.

Vorig jaar is een enquete gehouden over het vergadertijdstip van de ALV in verband met kerkgang van leden. De enquete is door 11 leden ingevuld, waaronder het voltallige bestuur. Uitslag: voorkeur voor vergadering op zaterdag: 1 lid; geen voorkeur: 1 lid; voorkeur voor zondag: 9 leden.
Algemeen bestuurslid Geert Beke (tuin 101) kon zich met een aantal zaken niet verenigen, en is in het najaar uit het bestuur getreden. Anink benadrukt dat e.e.a. in goede harmonie is gegaan en hij bedankt Beke, die helaas niet aanwezig is, voor zijn werk en inzet.

4 Vaststellen notulen ALV 3 april 2016
Met de kanttekening dat de datum van ondertekening niet 3 april 2016, maar 9 april 2017 moet zijn, worden de notulen met instemming van de vergadering vastgesteld.

5 Jaarverslag secretaris over 2016
Secretaris Marianne Eichholtz / dan wel de voorzitter Leon Anink geeft een korte toelichting op het jaarverslag.
Vorig jaar is aan de tuinleden uitdrukkelijk gevraagd om zich voortaan bij het bestuur te melden indien buiten het seizoen op de tuin wordt geslapen. Er hebben zich inderdaad enkele leden gemeld die in aansluiting op overwintering enige tijd buiten het seizoen op de tuin hebben overnacht.
Het bestuur heeft daarnaast enkele leden die buiten de volgens de in het huishoudelijk reglement vastgestelde periode op het complex sliepen er herhaaldelijk op gewezen dat zulks niet is toegestaan en heeft dat ook bij de gemeente gemeld. De gemeente heeft laten weten de melding op prijs te stellen, maar het verbod niet daadwerkelijk te zullen handhaven. Het bestuur wil het beleid ten aanzien van winterslapers handhaven, met dien verstande dat korte overschrijdingen voor en na het seizoen in ieder geval aan het bestuur gemeld moeten worden.

Desgevraagd geeft de voorzitter een uitvoerige uitleg over de bijenteelt op het complex. Twee jaar geleden hebben Pascal Vicari (tuin 14) en Aad van der Meeren (tuin 81) toestemming gekregen van het bestuur om op hun tuin bijen te houden, onder voorwaarden dat zij een imkeropleiding volgen, lid zijn van een imkervereniging, zich door een professionele imker laten begeleiden, en geen overlast veroorzaken. Pascal heeft na overleg met het bestuur de bijenteelt op zijn tuin moeten opgeven, en is nu samen met anderen bezig in Krimpen a/d Lek. De bijen van Aad gaven overlast en zijn verplaatst naar ‘t stukje gemeentegrond tegenover tuin 110. Mocht blijken dat er meer belangstelling is om bijen te houden, dan zal daar door professionals over geoordeeld moeten worden; teveel bijenvolken op beperkt gebied kan namelijk agressie onder de bijen veroorzaken, en dat moet voorkomen worden.
Het Jaarverslag wordt voor kennisgeving aangenomen.

6 Financieel Jaarverslag 2016 door penningmeester
Penningmeester Hans Verdonk geeft een korte toelichting op het jaarverslag.

7 Verslag kascommissie 2016
De verklaring van de kascommissie, bestaande uit Bram in’t Hout (tuin 28), en Lia van Vliet, wordt door de voorzitter voorgelezen. De kascommissie gaat akkoord met de boekhouding, en complimenteert het bestuur met de keurig verzorgde administratie.

8 Dechargering bestuur tav het over 2016 gevoerde beleid
De vergadering dechargeert het bestuur over het boekjaar 2016. Applaus!

9 Verkiezing nieuwe kascontrole commissie voor 2017
Evenals vorig jaar zijn Bram in’t Hout (tuin 28) en Lia van Vliet bereid om ook voor 2017 de boekhouding te controleren, zonodig geassisteerd door Trudy en Wilma van Agthoven (beide tuin 27).
10 Verkiezing nieuwe voorzitter
Léon Anink zegt dat het bestuur al ¾ jaar tevergeefs bezig is met het zoeken naar een nieuwe voorzitter. Het bestuur heeft veel werk te doen, maar het werk is goed verdeeld, ieder neemt zijn deel. Anink geeft aan dat hij niet veel tijd aan het voorzitterschap hoefde te besteden. Als voorbeeld heeft hij het afgelopen seizoen 1 ALV en 6 bestuursvergaderingen geleid, paar keer overleg met gemeente of Leonidas, soms overleg met overlastgevend tuinlid, 5 keer een boos tuinlid aan het tuinhek te woord gestaan.
Ook tijdens de vergadering melden zich geen kandidaten aan. Anink treedt per vandaag af als voorzitter, maar is bereid als ad interim voorzitter aan te blijven tot 1 juli 2017.

12 Goedkeuring voorgestelde begroting 2017
Op voorstel van voorzitter a.i. Léon Anink worden de agendapunten 11 en 12 omgedraaid.
In de begroting is een reservering opgenomen van €12.000 voor vernieuwing van de verlichting van het complex. De tuinvereniging moet zorgdragen voor een deugdelijke verlichting. De huidige verlichting is niet in orde. De meeste palen zijn rot, de huidige lantaarns geven wel veel lichtvervuiling, maar weinig licht op de paden. De leidingen lopen op veel plaatsen door de tuinen, wat een probleem kan leveren als nieuwe lampen op het net moeten worden aangesloten.
De heer Goos van Vliet, schoonzoon van Bram in’t Hout, heeft als elektro-technicus gekeken naar de mogelijkheden; zeer onlangs heeft hij met Cock Essenboom een voorstel gemaakt voor lagere palen met ledlampen + bewegingsmelder op zonne-energie. Dit voorstel wordt uitgewerkt en het bestuur zal dit plan bestuderen.

De begroting voor 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld.
Applaus voor penningmeester en voor Michael en Henk Tuinenburg (tuin 44) .

11 Stand van zaken RBvV/AVVN
RBvV = Rotterdamse Bond van Volkstuinders
AVVN = Algemeen Verbond van Volkstuinders Verenigingen in Nederland

Anink geeft een beknopt historisch overzicht van de RBvV perikelen. RBvB heeft zeer lang het beheer over de volkstuinen gevoerd, maar dat ging op den duur niet goed meer, zoals onze oud-voorzitter Hans van Meenen destijds met succes heeft benadrukt. De gemeente heeft inmiddels besloten de volkstuinen op andere wijze te organiseren, en wil het beheer in handen geven van de landelijke branchevereniging AVVN. De AVVN is al enige tijd bezig om de stand van zaken in alle Rotterdamse tuinverenigingen in kaart te brengen, om zodoende te kunnen beslissen of ze de verantwoordelijkheid van het beheer willen dragen en zoja, hoe dat juridisch kan worden vormgegeven.

Oude situatie: Gemeente geeft beheer aan RBvB, RBvB verpacht tuin aan tuinlid, waarbij de tuinvereniging als tussenstation fungeert.
Nieuwe situatie: Gemeente geeft beheer aan AVVN, AVVN verhuurt complex aan tuinvereniging, tuinvereniging geeft tuin aan tuinlid in gebruik.
Emile Janssens houdt zich als bestuurslid met deze Bondszaken bezig. Hij vertelt dat door de problematische situatie in een aantal tuinverenigingen, vertraging is ontstaan in het tijdspad; het kan nog wel even duren voordat de AVVN klaar is om het contract met de gemeente aan te gaan.

Het bestuur zal de leden op de hoogte houden van de gang van zaken. Het zou prettig zijn als enkele leden zich aanmelden voor een denktank die zich zal bezighouden met aanpassing van onze statuten aan de nieuwe situatie.

13 Parkeren
Er is vaak een tekort aan parkeerplaatsen. Daarom is het belangrijk dat er netjes geparkeerd wordt, ieder in zijn eigen vak, niemand blokkerend. Parkeren op het Toepad mag, want er staat nergens dat het niet mag, maar je mag NIET met een wiel in de berm staan.
Het bestuur wil in een volgende ALV de vraag voorleggen of het aantal parkeerplaatsen al dan niet moet worden uitgebreid ten koste van het grasveld of de groenstrook. Voor degenen die het opofferen van groen willen afwegen tegen de noodzaak van autogebruik, kan een overzicht van de huis-tuin afstand van de tuinleden meer duidelijkheid geven. Opgemerkt wordt dat ook de leeftijd van de leden een rol speelt.

Cock Esseboom die als bestuurslid de contacten met de gemeente onderhoudt, is aan het navragen of de parkeergelegenheid langs het Toepad niet aan verbetering toe is met oog op de nieuwbouw.

14 Wat verder ter tafel komt | rondvraag
Lia van Vliet geeft alvast de datum door voor de plantjesmarkt: zaterdag 27 mei 2017.
Op zondag 3 september is de Proeverij, waarbij het de bedoeling is dat iedereen een schaal zelf gemaakt eten meeneemt, liefst met producten uit eigen tuin. De Proeverij vorig jaar was een succes, ondanks het tegenvallende weer!

De data voor de inloopspreekuren van het bestuur worden nog bekendgemaakt: waarschijnlijk ergens in juni en september.
Uiteraard ook dit jaar weer tuinschouw, ws wordt dit eind mei. In het algemeen staan de tuinen er goed bij, ook de AVVN was heel tevreden.
Het blijkt dat we een van de weinige tuinverenigingen zijn met een vaste ploeg vrijwilligers. Applaus! Applaus!
Er wordt voorgesteld om een lijst te maken van tuinleden die incidenteel voor klussen inzetbaar zijn. Het bestuur kan hen dan gericht aanspreken op het moment dat zich een flinke klus aandient.
De AED staat in het midden van het middenpad. De cijfercode is simpel namelijk 1111#. Graag uit uw hoofd leren. Ruitje inslaan mag ook (als dit lukt) en apparaat bedienen.

Er staan wel telefoonnummers van leden met een ehbo diploma vermeld op het kastje, maar de bedoeling is dat je zo snel mogelijk bent. Je kunt de AED zelf gebruiken, het apparaat geeft hardop instructie wat je moet doen.
Je kunt ook 112 bellen, dan word je telefonisch begeleid.
Aan het eind van de vergadering dringt Anink erop aan dat iedereen nog eens goed nadenkt over de mogelijkheid om als voorzitter te fungeren. Hijzelf zal uiterlijk tot 1 juli als ad interim voorzitter aanblijven, dan moet er een oplossing zijn want we kunnen niet zonder voorzitter.
In de 3 jaar van zijn voorzitterschap is het gelukt om door middel van overleg harmonie te brengen op het park, Anink dankt de leden van het bestuur voor hun inzet en samenwerking.
We zijn een prachtige vereniging!
Hans van Meenen bedankt Léon Anink dat hij het voorzitterschap heeft willen vervullen.

Bestuurslid Dolf Engels geeft Anink een envelop als blijk van waardering. Applaus!

Ook Geert Beke zal een blijk van waardering ontvangen. Applaus!

15 Sluiting
De voorzitter a.i. sluit de vergadering rond 12:35 uur.

 

NB.
Abusievelijk is het bestuur vergeten de namen van diegenen die onze vereniging zijn ontvallen in het afgelopen jaar te benoemen.
Hierbij herdenken wij alsnog de heren Ab Vermeer, Wim Schaap en Mw. Erica van Galen.

 


 

 


Een gedachte over “Notulen ALV: 9 april 2017

  1. […] UPDATE: Zie hier de Notulen: ALV 9 april 2017 […]... atvkweeklust.nl/aankondiging-datum-alv-9-april-2017-kopie

Reacties zijn gesloten.