Problemen met Rotterdamde Bond van Volkstuinders

Laatste informatie over de Rotterdamse Bond van Volkstuinders, lees hier de notulen van 25 juni 2016

 

Notulen van de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van de Rotterdamse Bond
van Volkstuinders, gehouden op zaterdag 25 juni 2016 bij de Volkstuinvereniging
Eigen Hof, Rotterdam

Aanwezig:
RvC: mevrouw H. Avan en de heren S. Witjes (voorzitter) en N. Berndsen
Bestuur: mevrouw Y. Claassen en de heren M. El Wakidi en J. Elderhorst

Afgevaardigden
Volkstuinverenigingen: Beukhoeve, Blijdorp, Boerderij, Van Brienenoord, Eigen Hof, Helpt Elkander, Heijplaat, Kralingseveer, Kweeklust, Lombardijen, Lusthof, Maasglorie, Nooit Gedacht, Noort Bonnen, Nut en Genoegen, Oldegaarde, Ommoord, Ons Belang, Ons Genoegen, Onze Tuinen, Phoenix, Pomona, Reijerwaard, Streven naar Verbetering, Terbregge, Toepad, Tot Nut en Genoegen, Tuinderslust, Venhoeve, Vreelust, Wilgentuin, Zandweg, Zestienhoven, Zonnehof en Zuiderhof

Afwezig
Afwezig met bericht: Hordijkerveld (volmacht afgegeven), De Tochten (volmacht afgegeven)

Afwezig zonder bericht; Wielewaal, Zuiderlaan en Elftplaat II

Officemanager: mevrouw K. Tchang
Notulen: mevrouw H. van Wessem

 

1. Opening
De voorzitter, de heer Witjes opent de vergadering om 10.00 uur en heet de aanwezigen welkom.

2. Appèl
Er zijn 110 stemgerechtigde afgevaardigden aanwezig.
De stemcommissie wordt gevormd door Mevrouw Witjes (Zestienhoven) en mevrouw Spruit (Eigen Hof).

3. Ingekomen stukken en mededelingen
Er is een voorstel ingediend tot opheffing van de Rotterdamse Bond van Volkstuinders waarover gestemd moet worden.
De ingekomen stukken en mededelingen zijn al in het bezit van de leden, zodat kan worden gestemd over het voorstel dat is voorgelegd.

4. Bespreking van het voorstel tot opheffing van de RBvV
De heer Wielaard (Blijdorp) krijgt het woord om het voorstel toe te lichten.
Hij deelt mee dat de motie is omgewerkt tot een voorstel, dat inhoudt het ontbinden van de Bond en per gelijke datum het oprichten van een nieuwe Bond. De indieners van het voorstel achten het niet juist dat de Bond, die oorspronkelijk was opgericht voor een bepaald doel, door een eenvoudige wijziging van de statuten wordt omgezet naar een Bond voor uitsluitend belangenbehartiging. De nieuwe Bond moet niet worden opgezadeld met processen uit het verleden.
De heer De Hoog (Onze Tuinen) begrijpt niet waarom een nieuwe Bond moet worden opgericht als de huidige Bond voldoet. Als een nieuwe Bond wordt opgericht, moet er ook een bestuur zijn. Hebben de indieners van het voorstel een nieuw bestuur? Hij stelt voor het huidige bestuur een kans te geven.
De heer Wielaard (Blijdorp) antwoordt dat het niet om personen gaat. Hij heeft alleen bezwaar tegen de gang van zaken.
De heer De Hoog (Onze Tuinen) merkt op dat van de fouten in het verleden geleerd kan worden. Bovendien heeft dit bestuur goede contacten met de gemeente.
De heer Sonders (Eigen Hof) merkt op dat de huidige Bond prima functioneert en dat de kosten redelijk zijn.
De heer Heijkoop (Vreelust) zegt dat duidelijk is geworden dat de gemeente wil dat de Bond wordt opgeheven. Er is geen enkele informatie gegeven over de wijze waarop het proces is verlopen of over de kosten die gemaakt worden voor het onderhoud.
Mevrouw Groenewoud (Toepad) merkt op dat de huidige Bond met de huidige statuten niet als zodanig blijft bestaan. Alle voorzieningen, dienstverlening en commissies zijn er in de toekomst niet meer. De oude Bond zal er straks niet meer in de huidige vorm en mate zijn. Zij is daarom voorstander van het opheffen van de oude Bond om met een nieuwe Bond verder te gaan.

Mevrouw Claassen (voorzitter bestuur) merkt op dat het niet zo is dat de commissies opgeheven zouden moeten worden. Op 25 september 2014 is een voorstel
ingediend om een stichting op te richten. Dit is weliswaar niet doorgegaan, maar er was toen geen sprake van opheffing. Waarom nu dan wel?
De heer Wielaard (Blijdorp) merkt op dat er in de tussenliggende tijd veel is gebeurd.
De heer Blok (Ommoord) merkt op dat de Bond in het afgelopen jaar veel heeft betekend voor Ommoord en de vereniging goed heeft bijgestaan bij de problemen. Hij zou de Bond niet willen missen en begrijpt niet waarom de Bond niet zou kunnen doorgaan.
De heer Wielaard (Blijdorp) antwoordt dat dit niet kan omdat er nieuwe statuten komen. De oude Bond moet eerst worden opgeheven en vervolgens moet een nieuwe Bond worden opgericht. Mevrouw Wiekens (Helpt Elkander) merkt op dat het niet over sentimenten gaat, maar over praktische zaken. Het oprichten van een nieuwe Bond gaat heel veel geld kosten, terwijl de huidige Bond prima functioneert.
De heer Lieverts (Ons Belang) stelt voor de huidige Bond de tijd te geven. Heeft de heer Wielaard nieuwe bestuursleden en heeft hij een overzicht van de kosten?
De heer Wielaard (Blijdorp) is benieuwd hoeveel mensen er na 1 januari nog lid worden van deze Bond.
Mevrouw Wiekens (Helpt Elkander) merkt op dat al dan niet lid zijn een andere zaak is. Het gaat erom of de oude Bond moet worden opgeheven en een nieuwe Bond moet worden opgericht. In het al dan niet lid worden heeft iedereen vrije keuze.
De heer Kruis (Streven naar Verbetering) vraagt wat het huidige bestuur gaat doen na de stemming. Hij mist bij de heer Wielaard en bij het bestuur een toekomstvisie.
Mevrouw Claassen (voorzitter bestuur) antwoordt dat er een ondernemingsplan uit 2014 is, dat door het interim-bestuur is gemaakt. Dit plan zal moeten worden aangepast, evenals de statuten. De voorzitter stelt voor over te gaan tot stemming. De stemcommissie, bestaande uit de dames Witjes en Spruit, tellen de 110 geldig uitgebrachte stemmen en delen mede dat er 23 stemmen voor het ingediende voorstel zijn en 87 stemmen tegen.

Hiermee is het voorstel om de Bond op te heffen afgewezen.

De voorzitter dankt de aanwezigen voor het uitgesproken vertrouwen en sluit de vergadering om 10.45 uur.