Algemene Leden Vergadering 2022

ALV  8 mei 2022

 

 

 

 

UITNODIGING

 

Geachte dames en heren tuinleden,

Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) op

8 mei 2022

aanvang 11.00 uur in het verenigingsgebouw.

 

De onderstaande stukken worden u bijgaand toegezonden:

1          de agenda

2          de notulen van de ALV van 11 juli 2021,

3          het jaarverslag 2021-22 van de Secretaris

4          het financieel jaarverslag 2021

5          de begroting voor 2022

6          wijziging huishoudelijk reglement en toelichting daarop

7          een machtigingsblad.

 

Het bestuur wijst erop dat alle leden gerechtigd zijn agendapunten voor deze ALV in te dienen, mits dit schriftelijk (per mail) gebeurt bij de Secretaris (atvkweeklust@gmail.com) en minimaal 48 uur vóór de te houden vergadering.

Verder heeft het bestuur volgens artikel 23, lid 4, onder a, van het huishoudelijk reglement kandidaten voorgedragen voor de vacatures van aftredend voorzitter, penningmeester en algemeen bestuurslid. Dit is gebeurd door middel van het op de agenda plaatsen van de namen van de kandidaten, zoals voorgeschreven in het huishoudelijk reglement.

Daarnaast zijn alle leden gerechtigd om zich (tegen)kandidaat te stellen voor deze vacatures. Daarvoor geldt dat deze voordracht tenminste 48 uur voor aanvang van de ledenvergadering bij de secretaris moet worden voorgesteld en door tenminste 10% (dus elf) van de stemgerechtigde leden is getekend (artikel 23, lid 4, onder b).

De heer De Wilde is aftredend voorzitter en niet herkiesbaar. In zijn plaats wordt de heer Marco Hesselink (tuin 51) door het bestuur als voorzitter voorgedragen. De heren Verdonk (penningmeester) en Esseboom (algemeen bestuurslid) zijn beide herkiesbaar.

 

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

de secretaris, A. Hoeneveld

 

AGENDA:

voor de te houden Algemene Leden Vergadering (ALV)

van ATV Kweeklust op 8 mei 2022 om 11.00 uur

 

 1. Opening

 

 1. Ingekomen stukken / Mededelingen

 

 1. Notulen 11 juli 2021 zie bijlage

 

 1. Jaarverslag secretaris 2021-2022             zie bijlage

 

 1. Financieel jaarverslag 2021             zie bijlage

 

 1. Kascontrole
 2. a. Verslag kascommissie over 2021
 3. Decharge bestuur voor financiële beleid over 2021
 4. Verkiezing nieuwe kascommissie

 

 1. Goedkeuring van de begroting voor 2022             zie bijlage

 

 1. Wijziging huishoudelijk reglement zie bijlage
 2. toelichting
 3. stemming

 

 1. Bestuursverkiezing
 2. Aftreden voorzitter, penningmeester en algemeen bestuurslid
 3. Verkiezing nieuwe voorzitter (stemming)
 4. Voorstel tot herbenoeming aftredend penningmeester (stemming)
 5. Voorstel tot herbenoeming aftredend algemeen bestuurslid (stemming)

 

 1. Lopende zaken
 2. Oeververbinding/verstedelijking
 3. Cool Down City: babybomen
 4. Tuinschouw
 5. Rapport leefbaarheid en veiligheid
 6. Verlenging onderhuurcontract met SViN
 7. Wet toezicht en bestuur rechtspersonen

 

 1. Beleidsplan / missie bestuur 2022

 

 1. Activiteiten en evenementen: data
 2. Werkgroep 70 jaar ATV Kweeklust
 3. Inclusiviteit (De Wijk is Welkom)
 4. Plantjesdag 4 juni
 5. Proeverij 4 september

 

 1. Rondvraag

 

 1. Sluiting