Belangrijke links webpagina’s

Belangrijke webpagina’s

 

In de ALV van 23 april 2023 is het bestuur verzocht om op de website vindplaatsen te zetten van organisaties die zich bezighouden met het wel en wee van de oeververbinding en volkstuinen in Rotterdam. In het bijzonder over de ruimtelijke ontwikkelingen in de Esch. Bij deze voldoen wij aan dit verzoek. Hieronder volgt een opsomming van deze organisaties en hun websites, waarop men informatie kan raadplegen.

 

Platform Rotterdamse Volkstuinen: overlegorgaan van circa 40 (van de 44) Rotterdamse volkstuinverenigingen dat de belangen van de volkstuinen behartigt. Het Platform is namens de aangesloten volkstuinen gesprekspartner van de gemeente Rotterdam. Kweeklust is ook deelnemer aan het Platform. Website: www.rotterdamsevolkstuinen.nl

 

Stichting Cralingheroort: en pas opgerichte stichting die de belangen van een toekomstbestendige, milieuvriendelijke oeververbinding wil behartigen met oog voor behoud van de groene Eschpolder, veiligheid van de scheepvaart, en een gezond leefmilieu voor bewoners. De stichting heeft (nog) geen website. Postadres: Drinkwaterweg 435, 3063 VD Rotterdam. Mailadres: esch.oeververbinding@gmail.com.

 

Gemeente Rotterdam Omgevingsvisie

Informatie met betrekking tot de omgevingsvisie en de toekomstige ontwikkelingen van de gemeente Rotterdam, ook in de Esch, is te vinden op de website www.rotterdam.nl/omgevingsvisie.

 

Gemeente Rotterdam Raadsvergaderingen

Gemeenteraadsvergaderingen worden normaal gesproken in raadscommissie verband voorbereid. De commissie die volkstuinzaken behandelt is de Commissie Zorg, Welzijn, Cultuur en Sport. De agenda van deze commissie is te vinden op www.rotterdam.nl/gemeenteraad, vervolgens onder het kopje vergaderingen, ingekomen stukken en agendapunten. Daar kan men op datum de agenda van recente vergaderingen en van toekomstige vergaderingen vinden. Als er ingekomen stukken zijn, dan zijn die ook aan de agenda gehangen.

 

AVVN samen natuurlijk tuinieren

Kweeklust is ook lid van het Algemeen Verbond van Volkstuindersverenigingen in Nederland. Ook de AVVN behartigt onze belangen en vertegenwoordigt de volkstuinen in gesprekken met de gemeente. Website: www.avvn.nl.

 

Mocht u in het kader van de voorgenomen opheffing een van deze organisaties schriftelijk benaderen, dan is het nuttig het bestuur een cc te sturen om te voorkomen dat wij vanuit Kweeklust verschillende signalen uitzenden zonder dat wij dat van elkaar weten.