Oeververbinding

De nieuwe zienswijzen m.b.t. de oeververbinding

 

 

Oeververbinding/Verstedelijking

Eerder lieten wij u weten dat het bestuur samen met de twee andere volkstuincomplexen in de Esch een officiële Zienswijze heeft ingediend over de plannen over een mogelijke oeverbinding tussen de Esch en Feijenoord. Het gaat om plannen voor een oeververbinding (tunnel of brug in allerlei varianten), waarvan de aanvoerweg of ondergrondse tunnel mogelijk over of onder ons park kan gaan lopen. Dat wil zeggen: in het ergste geval, want niets is nog zeker. In totaal zijn er door belanghebbende burgers en organisaties ongeveer 150 zienswijzen ingediend.

Het Rijk, de gemeente, de provincie en de metropoolregio hebben nu een beslissing genomen naar aanleiding van de ingediende zienswijzen. Deze reactie is opgenomen in een Nota van Antwoord. Daarin is tegemoet gekomen aan ons verzoek om alle mogelijke schadelijke effecten van een oeververbinding op ons gebied te onderzoeken. De overheid is nu bezig om alle mogelijke effecten en alternatieven voor de omgeving en ook voor onze tuinvereniging in kaart brengen. Deze onderzoeken moeten leiden tot een aantal (2 tot 4) kansrijke alternatieven waarover dan begin 2021 een besluit zal worden genomen. Het zal daarna nog een paar jaar duren voordat het besluit tot uitvoering zal komen.

Het bestuur neemt deel aan een opgezette klankbordgroep Oeververbinding, zodat wij alle te nemen stappen kunnen volgen en daarop kunnen reageren. Daarbij werken wij samen met de overige tuinverenigingen en met de bewonersvereniging in de Esch.

De Nota van Antwoord kan worden opgevraagd bij het bestuur en is ook te raadplegen op https://oeververbindingen.nl/.

Daarnaast is de gemeente ook op zoek naar terreinen voor woningbouw. Rotterdam wil voor 2040 minimaal 50.000 woningen bouwen. Daarmee wil men in 2030 beginnen. Een gedeelte daarvan zal worden gebouwd in de groene strook langs de A16 aan de zogenaamde Oostflank (tussen de Hoofdweg en De Esch). Het is nog onduidelijk hoe dit ingevuld gaat worden. Besluiten zijn er nog niet genomen. Het is dan ook nog niet te zeggen of dit onze tuinvereniging gaat raken. Maar uit te sluiten valt dit evenmin. Ook deze ontwikkeling zal nauwlettend door het bestuur worden gevolgd.