Besluiten ALV 28 april 2024

Besluiten Algemene Leden Vergadering 28 april 2024

 

 

 

Besluiten Algemene Leden Vergadering 28 april 2024

 

Op 28 april vond de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) plaats. Aanwezig waren 41 leden en er zijn 5 volmachten afgegeven.

Deze besluitenlijst is ter informatie, de uitgewerkte notulen worden op een later moment verstuurd.

De volgende besluiten zijn door de ALV vastgesteld:

· Notulen van de ALV van 23 april 2023

· Financieel jaarverslag 2023

· Decharge aan het bestuur voor het financieel beleid over 2023

· Verkiezing van Dick Bres en Henk Tuinenburg als lid van de kascommissie

· Begroting voor 2024 met dien verstande dat er door een recent aangekondigde huurverhoging door de gemeente van € 0,30 per m2 een tekort ontstaat van circa € 9.000, waarvoor het bestuur nog dekking zal zoeken

· Herverkiezing van algemeen bestuurslid Anja Mastenbroek (tuin 36)

· Verkiezing van Ron du Chatinier (tuin 69) als penningmeester

Verder kwamen onder meer de volgende punten aan de orde:

· Op 21 december 2023 heeft de gemeenteraad van Rotterdam de Omgevingsvisie Oostflank vastgesteld met het voornemen tot opheffing van Kweeklust in 2033. Dit besluit heeft nog geen rechtsgevolgen voor Kweeklust. Dat speelt pas bij het Omgevingsplan dat te zijner tijd zal worden vastgesteld. Daartegen kan bezwaar en beroep worden ingesteld. Dit kan nog enkele jaren duren. Kweeklust gaat deelnemen in een participatiegroep over de gebiedsindeling.

· Het Platform Rotterdamse Volkstuinen heeft anderhalf jaar met de gemeente onderhandeld over een huurcontract voor 2024 en volgende jaren. Op 25 april ontvingen alle volkstuinverenigingen een door het college van B&W vastgesteld concept huurcontract met diverse bijlagen. In een later dit jaar te houden buitengewone ALV zal dit contract met bijlagen worden behandeld. Ook zullen dan nieuwe statuten en een aangepast huishoudelijk reglement moeten worden vastgesteld. Voordien zal het Platform nog video’s maken met uitleg over het contract en de onderhandelingen. Die zullen aan de leden worden toegezonden tezamen met de ontvangen stukken.

· Zaterdag 1 juni vindt van 10-12 uur de Plantjesdag plaats. Dus niet op 8 juni, zoals eerder was bekend gemaakt.

· Op zaterdag 1 en zondag 2 juni wordt Verborgen Tuinen georganiseerd (eerste dag valt dus samen met Plantjesdag).

· Zondag 1 september wordt de jaarlijkse proeverij georganiseerd.

· Er zijn op 30 maart en 24 april informatiebijeenkomsten georganiseerd door Woonstad over de geplande bouw van studentenwoningen achter de Joodse begraafplaats. Binnenkort zal Woonstad gesprekken inplannen met de eigenaren van de naastgelegen tuinen. Het bestuur zal daarbij ook vertegenwoordigd zijn. Een vergunningaanvraag volgt in het najaar.

· In een volgende ALV zal worden teruggekomen op een voorstel om in de kantine dranken en spijzen te verkopen dan wel aan te bieden, ook aan niet-leden. De consequenties van dit idee zullen nader in kaart moeten worden gebracht. Alsook het draagvlak onder de leden. Vooralsnog worden als pilot de op het mededelingenbord bekendgemaakte activiteiten georganiseerd met uitsluitend gratis koffie- en theevoorziening.

 

Het Kweeklustbestuur