Update nieuw huurcontract februari

Stand van zaken nieuw huurcontract met gemeente

 

 

Begin januari heeft de gemeente Rotterdam de Rotterdamse tuinverenigingen een concept huurcontract met bijlagen aangeboden en daarop tijdens een bijeenkomst op 17 januari voor volkstuinbestuurders een toelichting gegeven. De bepalingen van het concept contract en van de bijlagen waren voor de volkstuinen zeer ongunstig en daarom onaanvaardbaar. De gezamenlijke volkstuinverenigingen en de AVVN hebben daarom hier protest tegen aangetekend.

Op 18 januari vond hierover een debat plaats tussen de wethouder en de verantwoordelijke commissie uit de gemeenteraad (ZWCS). Het Platform Rotterdamse Volkstuinen, waar Kweeklust ook deel van uitmaakt, de AVVN en verschillende verenigingen hebben daar het woord kunnen voeren. Zij hebben ook – onder grote publieke belangstelling – kunnen uitleggen waarom de voorgestelde huurvoorwaarden onacceptabel waren voor de volkstuinen. De raadscommissie heeft vervolgens de voorstellen van de wethouder afgewezen. De wethouder is door de raadscommissie opgedragen in overleg te treden met de volkstuinen en te onderhandelen over een nieuw huurcontract.

De komende maanden zullen de zich in het Platform verenigde volkstuinen met steun van de AVVN met de gemeente gaan onderhandelen over een nieuw contract. Kweeklust neemt daaraan ook deel. Dit wordt een zware klus. Naar verwachting zullen deze onderhandelingen niet voor het najaar worden afgerond. In de tussentijd blijven de bepalingen van het oude contract met de SViN van toepassing. Dit leidt er onder meer toe dat de huurprijzen met de inflatiecorrectie van het CBS van september 2022 (14,5%) zijn verhoogd. Dit heeft u inmiddels op de jaarnota kunnen zien.

In de voorjaars-ALV, gepland op 23 april, zullen het contract, de nieuwe statuten en de nieuwe kwaliteitseisen dus nog niet gereed zijn. Deze zullen waarschijnlijk in een buitengewone ALV later dit jaar moeten worden behandeld. Wel zal het bestuur u op de ALV van 23 april verder kunnen informeren over de stand van zaken van de onderhandelingen.

Het Kweeklustbestuur, 30 januari 2023